Algemene Voorwaarden

Thuis / Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van algemene voorwaarden voorkomend op documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
 2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis, en zijn maximum 1 maand geldig. De koper geeft de maten en hoeveelheden op voor offerten en bestellingen. Hij moet er de juistheid van nagaan en draagt er de verantwoordelijkheid voor.
 3. Data voor levering of uitvoering kunnen geen aanleiding geven tot schade-eis of vernietiging van het contract, daar deze maar ten titel van inlichting vermeld worden.
 4. De levering gebeurt bij de verkoper (ex-works), behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 5. De goederen moeten binnen de vastgestelde termijn afgehaald of geleverd worden. Bij gebreke, mag de verkoper, hetzij de overeenkomst verbreken, hetzij er de uitvoering van eisen, zonder verhaal voor schade of vergoeding.
 6. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper, zelfs indien het transport geregeld wordt door de verkoper. De goederen zijn vanaf de levering ter verantwoordelijkheid van de koper.
 7. Ingeval van levering, is deze voorzien tot op plaatsen die goed bereikbaar zijn met het door de verkoper gekozen transportmiddel, in de meeste gevallen trekker-opligger kraanwagen.
 8. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de acht dagen na levering.
 9. Plaatsing is aanvaarding. Dwz. dat er na de plaatsing geen klachten aanvaard worden, tenzij verborgen gebreken.
 10. Het is normaal dat bij bepaalde natuursteensoorten, fijne of brede aders voorkomen, dit is een natuurlijk verschijnsel, men kan niet stellen dat het om een fout of gebrek van de steen gaat. Bij bepaalde marmer en kalkgesteende, worden natuurlijke gebreken zoals porien, open holtes, kleine kwartsgaatjes opgevuld met polyesterharsen e.d. dit procédé is noodzakelijk en brengt geenszins een waardevermindering mee.
 11. Garanties en normen betreffende kleur, keuze, afmetingen, aantal stuks per eenheid van oppervlakte enz., zijn deze toegepast door fabrikant en/of invoerder. De koper verklaart er zich mede akkoord, eveneens met afwijkingen tegenover het staal waarop de keuze geschiedde, doch ook van één of meerdere partijen van één of meerdere leveringen.
 12. Bij aannemingcontract word elke geplaatste gesneden steen gerekend als volle steen.
 13. Verkochte goederen worden in principe niet teruggenomen noch geruild.
 14. De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang ze niet volledig werden betaald, ook wanneer de koper ze heeft verwerkt of aan derden overgelaten.
 15. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na levering of afhaling, zonder disconto noch korting voor kontante betaling.
 16. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1% per maand.
 17. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 8 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50€). Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding, voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 18. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Tongeren (gerechtelijk arrondissement zetel verkoper).
 19. De verkoper is in geval van overmacht van iedere verbintenis ontslagen. Als overmacht worden als voorbeeld beschouwd : algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, schaarste aan vervoermiddelen of grondstoffen, besmettelijke ziekte, brand, vorst, uitzonderlijke regenperiode, stormschade, overstromingen, bij hem of bij zijn leveranciers.